webhosting

Om een website toegankelijk te maken via internet moet schijf- en dataruimte worden gereserveerd.

IDKB biedt daarvoor een aantal basispakketten aan.

Deze pakketten bieden over het algemeen voldoende ruimte om een site van gemiddelde omvang op te laten functioneren.

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij in samenspraak bepalen welk pakket voor u het meest optimale is.

Voor een eerste oriëntatie kunt u onze prijslijst raadplegen waarop u ook de specificaties van de pakketten kunt vinden.

Op deze pakketten is naast de Algemene Voorwaarden het volgende van toepassing:

In afwijking van artikel 4.1 van de Algemene Voorwaarden geldt voor webhosting dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar.

Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd tenzij minimaal 2 maanden voor de afloop van de periode schriftelijk is opgezegd.

De kosten over de gehele periode zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.                           

Bij in gebreke blijven van een tijdige betaling van de kosten houdt IDKB zich het recht voor om vooruitlopend op een eventuele beëindiging van de overeenkomst de site en/of de domeinnaam te blokkeren.

Wanneer heraansluiting of deblokkering wordt gewenst zal het factuurbedrag worden verhoogd met 15% heraansluitingskosten met een minimum bedrag van € 15,00.